انجمن علمی جنگلداری دانشگاه گیلان

وبلاگ انجمن علمی جنگلداری دانشگاه گیلان

علی صالحی

دکتر علی صالحی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


به نام خدا

اینجانب علی صالحی در 29 آبان سال 1344 در تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، دوران راهنمایی و دبیرستان خود را در مناطق 10 و 11 آموزش و پرورش تهران به اتمام رسانیده و در سال 1362 از دبیرستان زاگرس در رشته علوم تجربی فارغ التحصیل شدم. سال های بین 1363 تا 1365 را به خدمت سربازی گذرانده و در سال 1366 در رشته جنگلداری در دانشگاه گیلان پذیرفته شدم. در سال 1370 از دانشگاه گیلان فارغ التحصیل و در سال 1371 ادامه تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته جنگلداری در دانشگاه تهران آغاز نمودم. در همین سال ها در ستاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع تهران مشغول فعالیت شدم و هم زمان با تحصیل به فعالیت های علمی و تحقیقاتی پرداختم. در سال های 1376 و 1377 به عنوان پذیرفته شده نهایی و بورس وزارت علوم در آزمون اعزام دانشجویان به خارج از کشور و از طرف دیگر دانشگاه تهران در مقطع دکتری معرفی و در نهایت دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمودم. امور مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را در موضوع "مطالعه خاک های جنگلی" نزد آقایان دکتر منوچهر زرین کفش و دکتر قوام الدین زاهدی شروع و در نهایت در سال 1383 با مدرک دکتری از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. از اول مهر 1383 به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشکده منابع طبیعی مشغول و در حال حاضر در گروه جنگلداری این دانشکده مشغول به فعالیت می باشم.
موضوعات مورد علاقه پژوهشی و آموزشی اینجانب عموما در ارتباط با خصوصیات کلی خاک های جنگلی و ارتباط این خصوصیات با ویژگی های رویشگاه های جنگلی و گونه های مختلف گیاهی می باشد.


اینجاب متاهل و دارای دو فرزند به نام های سمن سا و صدرا می باشم.
 

ديپلم متوسطه- رشته علوم تجربى، منطقه اا آموزش و پروش تهران، سال 1362

کارشناس جنگل دارى- دانشگاه گيلان، سال1370

کارشناس ارشد جنگل دارى- دانشگاه تهران، سال 1374

دکترى جنگل دارى، گرايش علوم خاک جنگل- دانشگاه تهران، سال 1383

 

  

   صالحى، ع.، زرين کفش، م.، زاهدى، ق.، مهاجر، ر.،(1384). بررسى تغييرات خصوصيات فيزيکى و شيميايى خاک در ارتباط باگروه هاى اکولوژيک درختى در سرى نم خانه جنگل خيرودکنار. مجله منابع طبيعى، جلد 58، شماره 3.

 

 صالحى، ع.، (1384). روش هاى نمونه گيرى از خاک جنگل و مشکلات موجود در خصوص خاک هاى جنگلى ايران. همايش داخلى دانشگاه گيلان.

 

محمدى، ک.، جليلوند، ح.، صالحى، ع.، شهابى، م.، گليج، ا.، (1385). بررسى رابطه برخى از خصوصيات شيميايى خاک با چند تيپ درختى جنگل هاى زاگرس در مريوان. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 14، شماره 2.

 

صالحى، ع.، (1386).بررسي ارتباط بين تيپ هاي درختي با برخي از مهم ترين ويژگي هاي محيطي در جنگل هاي حوزه شفارود استان گيلان، هشتمين همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان.

 

 

امان الهی، ج. دیانتی، ق. صالحی، ع. سهرابی، ه. (1387). روند توالی در سه رویشگاه مرتعی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: پارک ملی لار). مجله مرتع، سال دوم شماره 1. 

 

امان الهی، ج. دیانتی، ق. صالحی، ع. سهرابی، ه. (1387). تحلیل اثرگذارترین ویژگی های خاک در سه رویشگاه مرتعی.  مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15، شماره 3.

 

غروی منجیلی، ص.، صالحی، ع.، پوربابایی، ح.، اسپندی، فاطمه.، (1388). طبقه بندی پوشش های درختی و درختچه ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل های شفارود استان گیلان. فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 17، شماره 3.

     

                                - Salehi, A. Zahedi,Gh. (2005). Study of physical and chemical soil properties variations using Principal  ComponentAnalysis method in the forests of North of Iran, Caspian Journal Environment science, 3 (2).

 

                                            Salehi, A. Zahedi,Gh. Burslem, D. Swaine, M. (2007). Relationships between tree species composition properties and topographic factors in a temperate deciduous forest in northern Iran.
Asian Journal of plant science, 6 (3).


- Salehi, A., Rostami, T., Fakhari, M. (2006). Influence of loblolly pine plantation on broadleaf forest soil properties in the north of Iran. Proceeding of International symposium on breeding and improvement of Asian conifers during 20 century. Dehradun, India.


- Salehi, A., Zahedi, Gh. (2007). The evaluation of soil classification in some different forest types in northern forest of Iran. International Conference of Forest Soils: Research Results, Problems and Future Outlook. Syktyvkar, Russia.


- Salehi, A., Zahedi, Gh. (2007). The study of relationships between physical and chemical soil properties, trees composition and some topographic factors in northern forest of Iran. International Conference of Forest Soils: Research Results, Problems and Future Outlook. Syktyvkar, Russia. 

 

 

 

 

  

 

 ترم دوم سال تحصیلی 88-1387
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه تئوری خاک شناسی جنگل نهار و نماز پاسخگویی به سوالات دانشجویان مطالعه -
یکشنبه پاسخگویی به سوالات دانشجویان تئوری خاک شناسی جنگل نهار و نماز عملیات خاک شناسی جنگل عملیات خاک شناسی جنگل -
دوشنبه جلسات گروه جلسات گروه نهار و نماز عملیات خاک شناسی جنگل عملیات خاک شناسی جنگل -
سه شنبه پاسخگویی به سوالات دانشجویان مطالعه نهار و نماز مطالعه مطالعه -
چهارشنبه امور مربوط به طرح تحقیقاتی امور مربوط به طرح تحقیقاتی نهار و نماز امور مربوط به طرح تحقیقاتی امور مربوط به طرح تحقیقاتی -
تماس با دکتر علی صالحی
asalehi@guilan.ac.ir
01823223599
گروه جنگلدارى، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه گيلان، صندوق پستى 1144
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:43  توسط انجمن علمی  | 

مهرداد نیکوی

مهرداد نیکوی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


مهرداد نیکوی

متولد 1354

دارای دکترای مهندسی جنگل از دانشگاه تهران  کارشناسى جنگل دارى- دانشگاه گيلان، سال 1377

کارشناسى ارشد جنگل دارى- دانشگاه تهران، سال 1379

دکترى جنگل دارى، گرايش مهندسى جنگل- دانشگاه تهران، سال 1386 1-نيکوى،م.، سبحانى.ه.، مجنونيان ب.،(1386) ارزيابى اقتصادى طراحى بهره بردارى جنگل.مطالعه موردى : جنگل هاى سرى سه ناو اسالم، گيلان. هشتمين  همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان

2- نيکوى،م.، سبحانى.ه.، مجنونيان ب.،(1386)مطالعه هزينه و توليد گروه قطع (اره موتوري) ‌در جنگل هاي شمال ايران.هشتمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.

3-نيکوى. م .سبحانى. ه .مجنونيان.ب. 1386. بهينه سازى  هزينه هاى بهره بردارى  و کاهش صدمات بهره بردارى و حمل و نقل به چوب، درخت و جنگل با طراحى  بهره بردارى . پايان نامه براى دريافت دکترى جنگلدارى .  دانشکده منابع طبىعى دانشگاه تهران

4-نيکوى. م. مجنونيان. ب .مهدوى. م. 1379. طراحى زهکشى جاده هاى جنگلى . پايان نامه براى دريافت کارشناسى ارشد .  دانشکده منابع طبيعى دانشگاه تهران

5- مجنونیان.ب .نیکوی.م.مهدوی. م .1384.طراحی زهکش های عرضی جاده های جنگلی ، مطالعه موردی سری کلیه سرا .  اسالم. استان گیلان . مجله منابع طبیعی ایران . جلد58. شماره2. صفحات 339 تا 350 .

6-م. نیکوی،. ه ، سبحانی .،ب ،مجنونیان.،م ،مروی مهاجر.، ج ، فقهی.1386.مطالعه هزينه توليد گروه قطع (اره موتوري )‌در جنگل هاي اسالم استان گيلان. مجله منابع طبیعی ایران.دوره 60 شماره 4 .ص ص 1371-135

7-م . نیکوی . 1387. کاربرد روش مسیر بحرانی(CPM) برای برنامه ریزی و کنترل پروژه های جنگلی. نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان . 5-3 اسفند 87. 

8-م . نیکوی. 1387. ویژگیهای آسیب به درختان باقیمانده ناشی از اجرای قطع هدایت شده در جنگل های پهن برگ. نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان . 5-3 اسفند 87-

9-نقدی، ر. نیکوی، م. باقری، ا. جوادپور، ج . 1387. مقایسه تولید اسکیدر چرخ لاستیکی Timberjack 450C در دو حالت بهره برداری طراحی شده و طراحی نشده (مطالعه موردی : سری 2 ناو اسالم). فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 16، شماره 4، زمستان 1387.

10- نیکوی،م. ه ، سبحانی .،ب ،مجنونیان.،م ،مروی مهاجر.، ج ، فقهی.1388. مطالعه تولید و هزینه گروه قطع و خروج در بهره برداری طراحی شده در جنگل های سری سه ناو–اسالم. سومین همایش ملی جنگل ایران. 22 تا 24 اردیبهشت. کرج. 1388.

11-نقدی، ر . نیکوی، م . جوادپور . 1388. مقایسه عملکرد (تولید و هزینه)لودر چرخ لاستیکی ولوو بی ام 4500 در دو حالت بارگیری در دپوی طراحی شده و کنار جاده (مطالعه موردی :جنگل های ناو اسالم در شمال ایران). مجله جنگل و فرآورده های چوب. شماره 2. جلد 62 .

Naghdi, R.  Bagheri, I.Nikooy, M. (2007). Efficiency evaluation of transporting and loading logs in Shafarood forest (northern Iran).Proceeding of 22nd European Conference on Operational Research, 8 th -11 th July, Prague, Czech, 238 

Nikooy,M.,Sobhani,H.,Majnoonian,B.,2009.Effects of forest harvest planning on residual stand and soil damage in Caspian forest of Iran. world biodiversity congress –14-10, 2009. Chiang Mai. Thailand 


راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

1- ارزیابی نرخ وقوع حادثه در روند تولید چوب در جنگل های غرب استان گیلان (در حال انجام)

2-ارزیابی تکنیکی مولفه قطع در جنگل های غرب استان گیلان (در حال انجام )

مشاور پایانامه کارشناسی ارشد .

1-  بررسي عملكرد سيستم خروج چوب در دو وضعيت دپوي طراحي شده و دپوي طراحي نشده.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان. تاریخ دفاع . شهریور 1385.

http://rapidshare.com/files/317385655/p.MSc.j.pdf.html 

2-ارزیابی اقتصادی- زیست محیطی مولفه قطع در دو روش بهره برداری متعارف و طراحی شده (مطالعه موردی سری 3 ناو - اسالم )(شهریور 1388)

3- ارزیابی وضعیت زهکشی و هدایت جریانهای آب و تعیین میزان تاثیرات آن در کاهش فرسایش جاده های جنگلی . (در حال اجرا) 

4-تعیین مناسب ترین فاصله بین انحراف دهنده های آب در مسیر های چوبکشی (مطالعه موردی . حوزه آبخیز شفارود استان گیلان)روش های بهره برداری جنگل  . دوره کارشناسی ارشد جنگلداری 

 جاده سازی (2). دوره کارشناسی پیوسته 

 ترم اول -سال تحصیلی 1388-1387
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه مطالعه راهنمایی دانشجویان ن پ مشاوره پایان نامه مطالعه -
یکشنبه مطالعه روش های بهره برداری جنگل ع روش های بهره برداری جنگ مطالعه مطالعه -
دوشنبه جلسه گروه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه -
سه شنبه مطالعه جاده سازی (ساخت و نگهداری جاده ) راهنمایی پایان نامه مطالعه مطالعه -
چهارشنبه راهنمایی جلسات بحث راهنمایی جلسات بحث راهنمایی پایان نامه راهنمایی پایان نامه مطالعه -


جزوه جاده سازی(نهایی)
لینک دانلود اسلاید های واحد روش های بهره برداری جنگل
تماس با مهرداد نیکوی
Nikooy@guilan.ac.ir
+981823223599
گروه جنگلدارى، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه گيلان.صومعه سرا.صندوق پستى 1144
نمابر : 981823222102+
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:41  توسط انجمن علمی  | 

تیمور رستمی شاهراجی

تیمور رستمی شاهراجی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 

مدرک

نام دانشگاه

شهر / کشور

سال شروع

سال اتمام

ملاحضات

دکتر ی

UCD

دایلن / ایرلند

مهر 1370

اردیبهشت 1374

 

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

تهران / ایران

مهر 1363

اسفند 1367

 

کارشناسی

مازندران

ساری / ایران

مهر 1353

اسفند 1358

 

عضوهیئت علمی

گیلان

رشت

1364

تا کنون

 

  

 

مقالات علمی- پژوهشی  منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی

 

- حسن پور بابایی و تیموررستمی شاهراجی  1386 :بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاری های کاج تدا در مناطق عزیز کیان و لاکان رشت.، مجله محیط شناسی شماره 41 .  

 

- محمد حسن عصاره ، تیموررستمی شاهراجی ، فخرالسادات رفیعی و آناهیتا شریعت 1385 : بررسی تحمل شوری در چند گونه اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران شماره 4.

 

- سوران نقشی، تیموررستمی شاهراجی، بیتا.. امانزاده، محمود دستمالچی، ذوقعلی سیاهس پور و ارسلان همتی 1386 : مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلند مازو (Quercus castanefolia) در غرب استان گیلان . فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران شماره 3

 

- ایرج مسیب نژاد ، تیموررستمی شاهراجی ، احسان کهنه و حسن پوربابایی 1386 : ارزیابی وضعیت موجود جنگلکاری های پهن برگ بومی در شرق گیلان . فصلنامه علمی - پژوهشی  تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. شماره 4

 

 

- Bonyad  S. A. and T. Rostami Shahraji , 2005; Study on Slash pine ( Pinus ellioti ) as a short rotation in the north of Iran forestry. Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES) Vol. 3 No. 1 University of Guilan Iran. 

 

 

- Pourbabaei, Hassan , Ali Hadi and Taymour Rostami Shahraji, 2005; Biodiversity of Woody species ( Tree and shrubsin ) in unmanaged forests of Asalem area (Talesh) Northern Iran. International Journal of Ecology and Environmental Sciences. No.1 India

 

- Pourbabaei Hassan and Taymour Rostami Shahraji , 2006; Floristic composition and        plant species diversity in altitudinal cases of the Managed forests, Asalen Region -  Talesh North of Iran. ECOLOGY environment and conservation Vol. 12 , No.4 India

 

- Niknejad Kazempour , B. Yahaghi and T. Rostami Shahraji, 2006 ; Decline of pine tree in the Iranian ptovence of Ghazvin (Disease Note). Journal of Plant pathology no. 88 Italy.

 

Rostami Shahraji, T., Elham Farokhnia and Abdollah Hatamzadeh, 2007; Effect of on the rooting ability of hardwood and semi-hardwood cuttings of Ulmus glabra (HDUS). Indian Journal of Forestry Vol.2.   

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین ا لمللی :

 

 

-تیموررستمی شاهراجی و مارتین نیون هاوس، 1386 : مطالعه عملکرد فنولوژی ( بازشدن جوانه های رویشی و توقف رویش در پایان فصل) در پراوننس های نوئل ( Picea abies) هشتمین همایش علمی -پژوهشی دانشگاه گیلان.

 

 

- Salehi Ali , Taymour Rostami Shahraji and M. Fakhari Rad, 2006; Influence of Loblolly pine (Pinus teada L.) plantation on broadleaf forest soil properties in the north of Iran. International symposium on breeding and improvement of Asian conifers during 20th Century   

 

- Hasanzad, Iraj and Taymour Rostami Shahraji, 2007: Evaluation of the growth potential of paulownia furtuni in Guilan province. IUFRO 3.08 Conference on Improving the triple Bottom line returns from Small - Scale Forestry. Ormoc CityLeyte the Philipines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با تیمور رستمی شاهراجی
trostami@guilan.ac.ir
0911 134 5712
دانشدكه منابع طبيعي - ابتداي شهر صو معه سرا - فلكه شهيد تهشتي صندوق بستي شماره: 1144
تلفن 2323599 0182
فاكس : 3222102 0182 -3223600 0182
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:40  توسط انجمن علمی  | 

کامبیز طاهری آبکنار

کامبیز طاهری آبکنار
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد سال 1346 در شهرستان رشت هستم.تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در منطقه تالش به اتمام رساندم. دوره دبیرستان را در مدرسه شریعتی رشت به پایان رساندم. در سال 1364 با رتبه 380 در منطقه 2 وارد دوره کاردانی دانشگاه گیلان شدم. در کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 1366 رتبه نخست را احراز نمودم و وارد دوره کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان شدم. در سال 1369 با رتبه 2 در کنکور کارشناسی ارشد به دانشگاه تربیت مدرس رفتم.در این دوره در بین 6 رشته دانشکده با رتبه نخست و معدل 18.45 فارغ التحصیل شدم. پایان دوره کارشناسی ارشد مقارن با شروع کار بنده بعنوان عضو هیات علمی داشگاه گیلان بود(1372 ). دوره دکتری را در سال 1373 آغاز نمود و در سال 1379 این دوره را با معدل 18.5 در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساندم.


كارداني منابع طبيعي از دانشگاه گيلان 1366

كارشناسي جنگلداري از دانشگاه گرگان1369

كارشناسي ارشد جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس1372

دكتري جنگلداري از دانشگاه تربيت مدرس 13791 - بررسي ساختار تجديد حيات گونه راش در دانگ تجديد حيات لومر در جنگلهاي اسالم گيلان ( مجلهدانشور دانشگاه شاهد) زمستان 1378

مشاور طرح تحقيقاتي بازسازي تالاب بندر انزلي در دانشگاه گيلان1374

مجري (به همراه مهندس باقري و دكتر عاكف )طرح تحقيقاتي اثر بهره برداري جنگل بروي تجديد حيات درختان راش و ساختمان خاك 1380( انجام شد)

2- جنگل شناسی بانضمام فرهنگ فرانسه-انگلیسی به معادل فارسی سال 1387 انتشارات حق شناس 300 ص.

3 - جغرافیای جنگل های جهان انتشارات حق شناس 1388 250 ص.1- جنگل شناسی عمومی دانشکده کشاورزی

2- جنگل شناسی عمومی دانشکده منابع طبیعی

3- جنگل شناسی (2) دانشکده منابع طبیعی

4- جغرافیای جنگلهای جهان کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی

5- طرح جنگلداریCV [ دانلود ]


تماس با کامبیز طاهری آبکنار
Taherikambiz@yahoo.com
دانشگاه گيلان - دانشكده منابع طبيعي-صومعه سرا- گروه جنگلداري
تلفن018232-23024و23599
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:38  توسط انجمن علمی  | 

رامین نقدی

رامین نقدی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

نام: رامین

نام خانوادگی: نقدی

تاریخ تولد: 1345

وضيعت تاهل: متاهل داراي دو فرزند- ليسانس: مهندسي منابع طبيعي (جنگلداري)، دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبيعى گرگان، گرگان، از سال 1366 تا 1370.

- فوق ليسانس: جنگلداري با گرايش علوم مهندسى جنگل ، دانشگاه تهران، کرج، از سال 1372 تا 1375 .

- دكتري:جنگلداري با گرايش علوم مهندسى جنگل ، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، از سال 1377 تا 1383.

  

 • 1- نقدی ، ر . ( 1386). ارزیابی بازدهی بارگیری چوب آلات در دو روش چوب کوتاه و بلند در جنگلهای حوزه نکاء . اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه کیش.
 •    

  1- نقدی، ر ، باباپور،ر. ( 1386). طبقه بندی خاک جنگل به منظور مطالعه خواص مکانیکی آن برای جاده سازی و حمل و نقل. هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.

  •  
   • 1- نقدی،ر ، بصیری، ر. ( 1386). بررسی خسارت وارده به زادآوری در اثر حمل چوب به روش سنتی. هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
   • 2- مرادمند جلالی، ع، لطفغلیان، م، نقدی،ر، حسینی، ع. ( 1386). بررسی تاثیر چوبکشی توسط اسکیدر تمبرجک روی خاک جنگلی. اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
   • 3- زمانی پور، ش، نقدی،ر، بابائی کفاکی،س. (1386). طبقه‌بندی جنگل براساس عوامل محيطی به منظور تعيين مناسبترين مناطق برای طراحی شبکه ريزبافت و مقايسه آن با شبکه مسيرهای چوبکشی موجود . اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
   • 4- دهقان، ر، نقدی،ر، فیروزان، ا. ( 1386). نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه. اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
   • 5- عابدی، ط، نقدی،ر ، حسینی،ع. (1386). بررسی پدیده لغزش در جاده های جنگلی. اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
   •  

    Naghdi R., Bagheri, I. and Akef, M. (2006).Effects of timber jack C450 wheeled      skidder on soil compaction (Kilesera forest north of Iran).Proceeding of 17th International conference on Soil and Tillage, 28th August- 3rd September, Kiel, Germany, 379-384.

     

    • 19- Naghdi, R. and Bagheri, I. (2007).Evaluation of tree length and assortment logging methods with respect to timber production in Caspian forest in northern Iran. Asian Journal of Plant Sciences, 6 (1):46-50.

     

    20- Naghdi, R., Bagheri, I. Akef, M. and Mahdavi,A.(2007).Soil compaction caused by     450C Timber Jack wheeled skidder (Shefarood forest, northern Iran). Journal of Forest Science,53,2007(7):314-319

     

    21- Naghdi,R., Bagheri,I (2007). Efficiency evaluation of transporting and loading logs in Shafarood forest (northern Iran).22nd European Conference on Operational Research.Prague.

     

    22- Bagheri,I.,and Naghdi,R. (2007) Efficiency evaluation of ground skidding system and determining the optimum forest road density in Caspian forest (Northern Iran). 22nd European Conference on Operational Research.Prague.

     

     

    23- Mahdavi,A and Naghdi,R.(2007). Information and data flow analysis for forestry sector in Iran as a basic requirement for designing a forest information system (FIS).

    CJES.Vol.5 No.2 pp.147-153.

     

      جاده سازی (1)

حمل و نقل چوب

مساحی و نقشه برداری

 

تماس با رامین نقدی
naghdir@yahoo.com
گروه جنگلداري - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان -گيلان- صومعه سراص- پ 1144

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:37  توسط انجمن علمی  | 

سلیمان محمدی لیمایی

سلیمان محمدی لیمایی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


سال تولد: 1354

  محل متولد:  رودسر، استان گیلان

  - کارشناسى مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري از دانشگاه گيلان، كسب رتبه اول در سال 1378.

- کارشناسى ارشد مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري از دانشگاه تهران و کسب رتبه ممتاز در سال 1380.

- دکترى اقتصاد جنگل از دانشگاه SLU سوئد ( Swedish University of Agricultural Sciences) در سال 2006

 

زمینه های مورد علاقه

- كاربرد تحقيق در عمليات ( Operation Research) در منابع طبيعي

 -كاربرد نظريه بازيها(Game theory) در جنگلداري

- ارزيابي اقتصادي  محصولات غیر چوبی جنگل

 

 محمدی لیمائی، سلیمان. 1388.  بهينه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل.  مجله جنگل ايران ، شماره 3، صفحه 276-265.

 

Mohammadi L. S. 2006. Economically optimal values and decisions in Iranian forest management. Doctoral thesis. Dept. of Forest Economics, SLU. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2006:91

.

- Mohammadi, L. S., Lohmander, P. 2006. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market, Proceedings of the Scandinavian Society of Forest Economics, Scandinavian Forest Economics, No 41, 225-245.

 

-Mohammadi L.S. Optimal Adaptive forest management,2006. Interim Report, YSSP 2006, International Inistute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria

 

-Mohammadi, L. S. 2007. A game theory approach to the sawnwood and pulpwood markets in the north of Iran , Caspian J. Env. Sci., 5, 1-10.

 

- Mohammadi, L. S., Lohmander, P. 2007. Stumpage prices in the Iranian Caspian forests Asian Journal of Plant Sciences 6 (7): 1027-1036.

 

- Lohmander, P., Mohammadi, L. S. 2008. Optimal Continuous Cover Forest Management in an Uneven-Aged Forest in the North of Iran, Journal of Applied Sciences 8 (11): 1995-2007.

 

Mohammadi, L. S., Lohmander, P. 2008. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market, Caspian Journal of Environmental Sciences, 6(1), 59-71.

 

  -Mohammadi Limaei, S. 2009. Mixed Strategy Game Theory, Application in Forest Industry,   Proceeding of the International Conference on Innovative Pedagogy in Business and Management Education, Bangalore, 10th October, India, pp: 260-273

 

 کنفرانسها:

- محمدی لیمائی، س. 1386. بهينه سازی بهره برداری در جنگلداری. اولين کنفرانس بين المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات. جزیره کیش. بهمن ماه 1386.

- محمدی لیمائی، س. 1386. برنامه ريزی تصادفی ديناميک در بهره برداری بهينه از جنگلهای سوئد. هشتمین همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان. اسفند ماه 1386.
- محمدی لیمائی، س. 1387. پيش بينی قيمت چوب سرپا در جنگلهای شمال کشور با استفاده از مدل خود کاهشی. نهمین  همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان. اسفند ماه 1387.
- محمدی لیمائی، س. 1387. برآورد تابع رویش در جنگل. نهمین همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان. اسفند ماه 1387.
- نصرالله زاده، ا. و محمدی لیمائی، س. 1388. آلودگی شورترین دریاچه آب شیرین جهان و چالشهای وابسته به آن. همایش حوزه دریای خزر و تحولات منطقه ای و بین المللی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان. 30 اردیبهشت 1388.
 
-Mohammadi, L. S. 2004. Socioeconomic problems in Iranian Caspian Forests. International Conference for Young Scientists and Ph.D Students “The relevancy of ecology, social and economy research in forestry and environmental science” Lithuania
 
-Mohammadi, L. S., Lohmander, P. 2006. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market. Scandinavian Society of Forest Economics, Uppsala, Sweden, May 2006
.
-Lohmander, P., Mohammadi, L. S.2006. Optimal continuous cover forest management in an uneven-aged forest in the north of Iran.EuroXXI, 21st European Conference on Operational Research, July 2006, Reykjavik ,Iceland
.
 
- Mohammadi, L. S.2008. Duopsony game theory application in pulpwood market in Iran. OR50, York. UK. September 2008

Mohammadi Limaei, S. 2009. Mixed Strategy Game Theory, Application in Forest Industry,  International Conference on Innovative Pedagogy in Business and Management Education, Bangalore, 10th October, India

  - اقتصاد عمومی دوره کارشناسی

 - اقتصاد حنگل   دوره کارشناسی    

اقتصاد منابع طبیعی دوره کارشناسی

- ارزشیابی طرحهای جنگلی دوره کارشناسی ارشداول- سال تحصیلی 89-88
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه ارزشیابی طرحهای جنگلداری اقتصاد منابع طبیعی - - - -
دوشنبه جلسه گروه - - - - -
سه شنبه اقتصاد جنگل - اقتصاد عمومی - - -
چهارشنبه - - - - - -


دانشگاه گيلان
Swedish University of Agricultural Sciences
Iranian Operational Research Society
تماس با سلیمان محمدی لیمایی
limaei@guilan.ac.ir,limaei@yahoo.se
0182-3223023 - 3223024
گروه جنگلداري - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - صومعه سرا-ص- پ1144
فكس: 3222102-0182
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:36  توسط انجمن علمی  | 

ایرج حسن زاد ناورودی

ایرج حسن زاد ناورودی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارداني(منابع طبيعي) - دانشگاه گيلان - 1363-1365

كارشناسي(جنگلداري و اقتصاد جنگل) - دانشگاه مازندران - 1365-1367

كارشناسي ارشد(جنگلداري) - دانشگاه تهران - 1368-1371

دكتراي تخصصي(جنگلداري) - دانشگاه تهران - 1374-1379 

 

 

 

 

 

 

تالیفات:

 

 - کتاب مبانی جنگل داری، 1388

- درسنامه جنگلداری (1)، انتشارات دانشگاه گیلان، 1381

 

  

مقالات چاپ شده در مجلات:

- مكانيك خاك و عوامل ثبات ديواره هاي كناري در جاده هاي جنگلي، 1371، فصلنامه كشاورزي و دام( فصلنامه پژوهش و سازندگي، انتشارات وزارت جهاد.

- تأثير جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا بر ميزان حجم سرپاي راشستانهاي طبيعي اسالم، 1379، مجله منابع طبيعي ايران، شماره 52، جلد 3، نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران .

 - بررسي رابطه شاخص هاي تنوع گونه هاي چوبي رويشگاههاي راش با موجودي سرپا در توده هاي جنگلي طبيعي منطقه اسالم، تابستان 1382، نشريه پژوهش و سازندگي، شماره 2 جلد 16 ، شماره 59، معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي.

 - بررسي رابطه بين ويژگيهاي كمي و كيفي توده هاي جنگلي طبيعي راش با عوامل رويشگاه( منطقه اسالم)، تابستان 1383، مجله منابع طبيعي ايران، جلد 57 ، شماره 2، نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.

- بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجله منابع طبيعي ايران، 1385، مجله منابع طبيعي ايران، شماره 2  جلد 59  نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.

- بررسي مقدار و درصد حجمهاي صنعتي، هيزمي و كنده راش (مطالعه موردي: سري 1 ناو اسالم)، 1384،  فصلنامه پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبرايران، شماره2 جلد 13، مؤسسه تحقيقات جنگلها  و مراتع.

-         -  بررسی تاثير سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد و اجزای عملکرد راتون برنج رقم هاشمی در منطقه سور شفيع لات املش، علوم کشاورزی واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش چاپ برای سال1387.

مناسبترین روش برآورد حجم برای جنگلهای استان گیلان(مطالعه موردی: سری 1 ناو اسالم)، زمستان 86، پژوهش و سازندگی فصلنامه علمی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی.

- Studying the Results of Two Methods of Harvesting After a Period of Forest Management Plan, Pakistan Journal of Biological Sciences (ISI), ANSI Journals-Asian Network for Scientific Information, 10(7), 2007.

 

مقالات ارائه شده در سمينارها:

 - تعيين مناسبترين ابعاد شبكه آماربرداري و مساحت قطعات نمونه در آماربرداري از جنگل، 1373، خلاصه مقالات سومين سمينار دانشگاه گيلان.

 - تأثير جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا بر ميزان حجم سرپاي راشستانهاي طبيعي اسالم، 1378،خلاصه مقالات ششمين همايش دستاوردهاي علمي دانشگاه گيلان.

-                     - Investigation on the relationship between diversity indices of woody species and growing stock in natural Beech (Fagus Orientalis) sites in Guilan (iran), 4th  Meeting  of the Portuguese Phytosociology Association(ALFA), 11-15 september 2002.

              -    تعيين مناسبترين ابعاد شبكه آماربرداري و مساحت قطعات نمونه در آماربرداري از جنگلهاي راش  شمال كشور،  7/12/1381، همايش علمي پژوهشي منابع طبيعي،  دانشگاه آزاد اسلامي(چالوس).

              -  بررسي تاثير ارتفاع از سطح دريا در تغييرات كمي و كيفي توسكاي ييلاقي در منطقه اسالم، آذر 1382، ارائه پوستر در هفته پژوهش،‌ دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان.

             -    مطالعه رشد و عملكرد دو گونه سريع الرشد پالونيا و صنوبر در غرب گيلان، آذر 1382، ارائه پوستر در هفته پژوهش،‌ دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان.

              - جنگلداري مشاركتي (Social forestry)  ،‌ 1382،‌ مقالات سمينار هفته پژوهش،‌ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان.

             -  بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي با تغييرات ارتفاع از سطح دريا در گيلان، 1382،‌ مقالات سمينار هفته پژوهش،‌ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان.

-                    -  EVALUATION OF THE MEAN ANNUAL DIAMETER INCREMENT AND HEIGHT GROWTH OF TWO FAST GROWING SPECIES OF PAULOWNIA AND POPULUS IN GUILANPROVINCE                                                                          (كنفرانس بين المللي مديريت زيست محيطي، 28-30 اكتبر 2005) 

                   بررسي رويش قطري و ارتفاعي دو گونه سريع الرشد پالونيا و صنوبر در غرب گيلان، سمينار هفته پژوهش دانشگاه، آذر 84

- Evaluation of the Growth Potential of Paulownia furtunei in Guilan Province, Improving the Triple Bottom Line Returns from Small-scale Forestry, IUFRO 3.08 Conference, 19-22 June 2007, Ormoc City, Leyte, Philiphin

  - بررسی مناسبترین روش برآورد حجم برای جنگلهای استان گیلان(مطالعه موردی: سری 1 ناو اسالم) 3-5 اسفندماه 1387،  نهمین همايش دستاوردهاي علمي دانشگاه گيلان.

 

 

 

 - کتاب مبانی جنگل داری، 1388[ ویرایش نشده است ]
تماس با ایرج حسن زاد ناورودی
irzad2002@yahoo.com
صومعه سرا - صندوق پستي 1144 - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - گروه جنگلداري
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:34  توسط انجمن علمی  | 

جواد ترکمن

جواد ترکمن
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

 

بسم تعالی

 

با سلام و احترام

اینجانب جواد ترکمن درسال 1346 در شهر کرمانشاه متولد شدم.دوران ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان را دراین شهر گذراندم.پس از اخذ دیپلم تجربی در سال 1365 در کنکور سراسری دانشگاهها در رشته چوبشناسی و صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پذیرفته شدم.در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ضمن تحصیل و کار در جهاد دانشگاهی دانشکده در کارهای علمی و فرهنگی فعالیت داشتم.پس از

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:33  توسط انجمن علمی  | 

مهرداد قدس خواه

مهرداد قدس خواه
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


نام: مهرداد

 

نام خانوادگی: قدس خواه دریایی 

 

وضعیت تاهل: متاهل

 

ادرس: گروه جنگلداری - دانشکده علوم کشاوری ومنابع طبيعي - دانشگاه گیلان - صومعه سرا - صندوق پستی 1144

 

 

 

 

   

مدرك كارشناسي جنگلداري                            دانشگاه تهران           ( 1368 ) 

مدرك كارشناسي ارشد جنگلداري ( گرايش افات) دانشگاه تهران          ( 1371 ) 

مدرك دكترا محيط زيست (گرايش ا كولوژي افات)   مركز تحقيقات كشاورزي هند ( پوسا)  ( 1381)

  

مقالات انگليسي:

  1-    مقاله   " Application of Simulation Model to Devise Iso -Loos Curves for Stem Borer and Leaf Rust Incidence in Wheat "   در شماره  4   جلد 65 سال 2003 در     Indian journal of Entomology      منتشر گرديد.

 2-      مقاله" Use of Simulation Model to formulate Iso-Loss Curves for Stem borer & Bacterial Leaf Blight (BLB) Incidence in Rice" در شماره 2  جلد 10 سال 2003 در    Shashpa  منتشر گرديد.

3-    مقاله " System approaches to improve nitrogen management in rice " در سومين همايش بين المللي ( GIAN German- Iranian Alumni Network ) فروردين 1384 در مجتمع اموزشي رفاهي زيبا كنار ارايه گرديد.

 4-   مقاله "Assessment of Yield loss in Rice due to yellow stem borerUsing simulation models" در  شماره 1 جلد 3 سال 2005 ص 59- 62     در    ( Caspin Journal of Environmental Sciences (CJES      منتشرگرديد. 

5 - مقاله"  InfoCrop: A dynamic simulation model for the assessment of crop yields, losses due to pests, and environmental impact of agro- ecosystems in tropical environments.II. performance of the model   در مجله47-67 (2006 )89 AGRICULTURAL SYSTEMS 

6- مقاله   "simulation model to formulate iso-loss curves " در  پنجمين  كنفرانس حشره شناسي  اسيا - اقيانوسيه در كره  جنوبي سال

    2005 

7- مقاله  Host preference and Nutrition Efficiency of the gypsy moth Lymantria dispar L Lymantriidae" 

                                                                            " Lepidoptera on different poplar clones  در مجله Turkish journal of agricalture and forestry  در سال 2008   شما ره  32  ص 1-9

8- مقاله" The Effects of feeding on different poplar clones on some biochemical properties of gypsy moth larva"

 در مجله   Munis Entomologyand zoology درژانویه سال 2009 شماره 4  جلد اول   ص  179 -172

 9-

 

مقالات فارسي:

1-"صنعت توريسم و اكو توريسم در جهت توسعه پايدار و مديريت كارامد"   همايش علمي - پژوهشي گيلان و برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 16 - 17 ارديبهشت ماه 1383

2-"بررسي بيولوز پكي  و عوامل كنترل كننده جوانه خوار ار كاج در جنگل كاريهاي سوزني برگ گيلان" سيز دهمين كنفرانس سراسزي و اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران شهريور ماه 1384 

3-"بررسي علل بوته ميري (Damping- off)در نهالهاي سوزني برگ نهالستان لاكان" هشتمين همايش دستاورد هاي علمي پروهشي دانشگاه گيلان( 11 الي 13 اسفند  ماه 1386 )

 4-  ارزیابی شاخصهای تغذیه ای لارو های ابریشم باف ناجور تغذیه شده با 10 کلن مختلف صنوبر نهمین همايش دستاورد هاي علمي پروهشي دانشگاه گيلان( 3 الي5 اسفند ماه 1387 )

5- بررسی اثر اتش سوزی بر برخی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک ( مطالعه موردی توده دست کاشت کاج تدا در سیاهکل استان گیلان) نهمین همایش دستاورد های علمی پژوهشی دانشگاه گیلان ( 3 الی 5 اسفند ماه 1387 )

6-"بررسي ترجيح ميزباني ابريشم باف ناجور (Lymantria dispar ( Lep . ; Lymantriidaea  روي كلنهاي مختلف صنوبر استان گيلان" دومین همايش  ملی صنوبر و اهمیت ان در زراعت چوب( 16 الي 18 اسفند ماه 1387 ) تهران

7-برزسی اثرات متغیرهای مرفولوژیکی درختان بنه بر میزان صمغ و بذر تولیدی درخت اولین همایش منطقه ای نقش گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی و اجتماعی زاگروس دانشگاه ازاد واحد دره شهر( 25 و 26 فروردین 1388 )

  8-  بررسی تاثیر فاکتور های کمی و کیفی درختان بنه( pistacia atlantika)بر میزان صمغ تولیدی در استان ایلام سومین همايش ملی جنگل(  22الي24 اردیبهشت ماه 1388 )دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی کرج

9-"بررسي علل بوته ميري (Damping- off)در نهالهاي سوزني برگ نهالستان لاكان" در فصلنامه علمی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران  تابستان 1388

ساير موارد:

استاد راهنما پايانامه كارشناسي ارشد:

1- بررسي علل بوته ميري در نهالهاي سوزني برگ نهالستان لاكان (1385 )

2- بررسي ترجيح ميزباني ابريشم باف ناجور روي گونه هاي و كلنهاي مختلف صنوبر در استان گيلان (1386 )

3-تاثیر خصوصیات کمی و کیفی درختان بنه بر روی محصولات فرعی ان در شهرستان دره شهر (1387 )

4 - بررسی مقایسه ای ابریشم باف ناجور روی گونه های مختلف جنگلی در شرایط ازمایشگاهی (1388 )

5 - بررسی اثر اتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تجدید حیات در توده های جنگل کاری شده سوزنی برگ در جنگل های استان گیلان  منطقه سیاهکل ( 1388 )

6-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روش تحیق                                              (دوره كارشناسي ارشد)

اكولوزي عمومي                       (دوره كارشناسي كشاورزي )

حمايت وحفاظت جنگل              (دوره كارشناسي  پیوسته جنگل)

مبارزه بیولوژیک                        (دوره كارشناسي ارشد)

 CV [ دانلود ]


تماس با مهرداد قدس خواه
mghods@guilan.ac.ir - mehrdad_daryaei62@yahoo.om
0182- 3223024 -3223599
گروه جنگلداري دانشكده منابع طبيعي داشگاه گيلان
+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:31  توسط انجمن علمی  | 

متن كامل چهار عنوان كتاب نمايه در سايت دانشكده

متن كامل چهار عنوان كتاب نمايه در سايت دانشكده   ( دانشکده منابع طبيعی - خبرها )

متن كامل چهار عنوان كتاب نمايه ي مجلات علمي با عناوين :

- مجله منابع طبيعي
- مجله محيط شناسي
- مجله تحقيقات ژنتيك
- مجله شيلات

با همت و موافقت نويسندگان اين كتاب ها(سركار خانم محسني : كتابدار دانشكده)و سايرين به صورت رايگان از طريق سايت كتابخانه ي دانشكده منابع طبيعي در دسترس مي باشد.اميد است مورد استفاده ي محققين و علاقمندان قرار گيرد.

لينك مربوطه : http://www.guilan.ac.ir/nr/index.php?page=info&a=01250

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:25  توسط انجمن علمی  | 

تاليف کتاب توسط عضو هيات علمی دانشکده منابع طبيعی

تاليف کتاب توسط عضو هيات علمی دانشکده منابع طبيعی   ( دانشکده منابع طبيعی - خبرها )

یک کتاب جدید با عنوان:

Comparison of GPP and Hydrological Organic Carbon Flux, A Catchment Scale Approach, LAMBERG Academic Publishing (LAP), Germany, ISBN 978-3-8383-0069-6
توسط آقای دکتر کریم ثابت رفتار عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه گیلان به رشته تألیف درآمد . این کتاب توسط انتشارات لامبرگ (LAMBERG Academic Publishing) (در 409 صفحه) در کشورهای آلمان ، انگلستان و آمریکا در آوریل 2009 منتشر شده است .در این کتاب مقایسه ای بین تولید ناخالص اولیه و کربن آزاد شده در محیط های آبی در محدوده حوزه آبخیز صورت پذیرفته است.
مشخصات بيشتري از كتاب ياد شده را مي توانيد در لينك هاي زير ببينيد :
http://www.bod.de/index.php?id=296&objk_id=214918


http://www.amazon.de/Comparison-Hydrological-Organic-Carbon-Flux/dp/3838300696/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1251624071&sr=1-1


 

تحصیلات:

دکترای محيط زيست - ارزيابی محيط زيست و مدلينگ با استفاده از مدل هاى هيدرولوژيک (IHACRES) و سيستم هاى اطلاعات جغرافيايى (GIS) در منابع آب از دانشگاه ملی استراليا (1385)

کارشناسى ارشد محيط زيست از دانشگاه تهران (1373)

کارشناسى محيط زيست از دانشگاه تهران (1371)

 

سوابق مولف:

•-         مدیر گروه محیط زیست دانشگاه از 1376 لغایت 1380 و از 1385 تاکنون

•-         عضو گروه پژوهشی آمایش سرزمین دانشگاه گیلان از 1386 تاکنون

•-         عضو انجمن زیست شناسی ایران از سال 1386 تاکنون

•-         عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران از سال 1386 تاکنون

•-         عضو شورای پژوهشی محیط زیست استان گیلان از سال 1378 لغایت 1380 و از 1387 تاکنون

•-         مشاور و مجری طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی - محیط زیست گیلان 1378-1374

 

گزیده ای از انتشارات مولف:

•-         ثابت رفتار، کریم( 1385): تخریب لایه ازون و اثرات آن بر محیط زیست جانوری، انتشارات دانشگاه گیلان، 1385

 

Sabefraftar, Karim(2005): The hydrological Flux of Organic Carbon: A case study of the Cotter River Catchment, Journal of Engineering Science, Vol. 1, 63-80, 2005

 

Taghvaye Salimi, E., Soleimani, K., Habibnejad Roshan, M., Sabetraftar, K. (2008): Land use planning for land management using the geographic information system (GIS) in the Loumir watershed of Guilan province in nothern Iran, Caspian J. Env. Sci. 2008, Vol. 6 No. 2 pp. 141-149

 

Neyestani, J., Shafii, Sh., Sabetraftar, K.(2008): A Study on the Climate of Northern Khorasan Based on Nisa Inscribed Pottery (Ostraka) of First and Second Centuries BC, Journal of Research Institute, I.C.H.T.O Special International Issue. Nos. 22 & 23, Spring-Summer 2008. pp. 61-66

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن 1388ساعت 13:23  توسط انجمن علمی  | 

معرفی ممرز 

 

نام علمی:

Carpinus betulus L

= Carpinus vulgaris Mill.

= Carpinus sepium Lam.

= Carpinus ulmifolia Salisb.

= Carpinus ulmoides S.F. Gray.

 

نام انگلیسی:

European hornbeam, hornbeam, horsebeech, white beech, yoke elm

 

نام‌های دیگر: جَلَم، کُرْزِل، تَغَر، تَغار، مَرِز، اُولاس، اُولَس، اُلَس، فاغ

 

مَمرَز از نظر تعداد و حجم، نخستین گونه جنگل‌های شمال است (رسانه و همکاران، 1380) و آن را از تیره غان (Betulaceae) یا از تیره فندق (Corylaceae) به شمار می‌آورند.

 

ویژگی های گیاه ‌شناختی

برگ: تخم ‌مرغی کشیده با قاعده‌ای گرد یا قلبی شکل و نوک تیز با دندانه‌های مضاعف، در حدود 6- 12 سانتی‌متر طول و 3- 6 سانتی‌متر عرض دارد و دمبرگ و پهنک آن صاف و بدون کرک است. تعداد رگبرگ‌های آن بین 10- 15 جفت است.

میوه: برگه‌های میوه ممرز در حدود 3- 5 سانتی‌متر طول دارد و دارای سه لَپ (Lobe) است. لَپ میانی آن بلند و کشیده و با نوکی گرد است و هر کدام رگبرگ میانی مشخصی دارند. فندقه‌های آن نیز پهن و تخم مرغی و بی‌کرک است (ثابتی، 1382).

چوب: از نظر چگالی، نیمه سنگین(D= 0.65- 0.80 gr/cm3) و از نظر سختی نیمه سخت تا سخت است. به دلیل هم‌کشیدگی زیاد، زود ترک می‌خورد. پرداخت آن تا حدی خوب است. مقاومت آن به ویژه در برابر قارچ زیاد است. در کل، دوام طبیعی متوسطی دارد ولی از نظر آغشتگی به مواد شیمیایی چوب مناسبی است و با راش رقابت می‌کند (سلطانی، 1381).

 

پراکنش

درخت ممرز از اروپا تا قفقاز و ایران و در مناطق مختلف جنگل‌های شمال، از جلگه تا ارتفاعات متوسط و میان بند و از اَرَسباران و آستارا تا گُلی داغ انتشار دارد. نمونه فوقانی آن در جنگل‌های نور و زرین‌گُل گرگان تا ارتفاع 1000 متری دیده می‌شود (ثابتی، 1382).

 

بوم‌شناسی

ممرز در خاک معمولی و هر نوع خاک که مقداری آهک داشته باشد می‌روید (شیبانی و میربادین، 1376). ممرز در جوانی گونه‌ای نیمه روشنی پسند است که در سنین بعدی به نور زیاد احتیاج دارد. با این حال روشنایی متوسط را تحمل می‌کند. در تابستان به رطوبت هوا و خاک زیاد احتیاج دارد. این درخت، خاک‌های خنثی (مول مزوتروف) را با ذخیره آبی کافی می‌پسندد، ولی خاک‌های سنگین را از جمله خاک‌های رسی و رسی- سیلیسی یا رسی- آهکی که از نظر عناصر معدنی غذا دهنده، غنی باشند نیز می‌پذیرد. ممرز از رطوبت خیلی زیاد خاک، گریزان است. در کل، اسیدیته زیاد خاک را تحمل نمی‌کند و به همین دلیل در جامعه‌های بلوط یا راش در حال تخریب، که اسیدیته خاک بالاست این گونه ناپدید می‌گردد. لاشبرگ ممرز به خوبی تجزیه می‌شود و گیاخاک مول بسیار خوبی تولید می‌کند و از این نظر بهترین گونه جنگلی است.

ممرز به پتاسیم و نیتروژن زیاد و به کلسیم خیلی زیاد در خاک احتیاج دارد (حبیبی کاسب، 1371). این درخت اغلب همراه با راش، تشکیل جامعه می‌دهد (شیبانی و میربادین، 1376).

 

کاربردها

چوب ممرز در مصارف روستایی کمتر استقبال می‌شود. تخته‌های لَت آن را برای پوشش سقف شیروانی منازل به کار می‌برند (ثابتی، 1382). همچنین از آن برای ساخت شمع معادن و تهیه زغال و تراورس استفاده می‌شود (سلطانی، 1381). از دیگر کاربردهای چوب ممرز تهیه خمیر کاغذ مقوا و ساخت کلید پیانو و دستۀ چکش است. از خود درخت نیز در فضای سبز استفاده می‌شود (شیبانی و میربادین، 1376).

 

 

 

 

منابع

1- ثابتی، حبیب الله، 1382، جنگل‌ها درختان و درختچه های ایران، دانشگاه یزد، چ3، 806+ 64 ص.

2- حبیبی کاسب، حسین، 1371، مبانی خاک ‌شناسی جنگل، دانشگاه تهران، چ1، 424ص.

3- رسانه، یدالله و همکاران،1380، بررسی کمی و کیفی جنگل‌های شمال کشور، مقالات همایش ملی مدیریت جنگل‌های شمال و توسعه پایدار، گستره، جلد 1، چ1، ص 55- 79.

4- سلطانی، مجتبی،1381، چوب شناسی، جزوۀ درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس، 40ص.

5- شیبانی، حسین علی و علیرضا میربادین، 1376، مشخصات کاربردی درختان و درختچه‌های مناسب فضای سبز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، چ1، 214 ص

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان 1388ساعت 17:44  توسط انجمن علمی  | 

دکتر محمد حسین جزیره ای


 

 

 

دکتر محمد حسین جزیره ای، جنگل شناس برجسته و چهرۀ ماندگار ایران، در 12 تیر 1301 در بندر انزلی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی‌ و متوسطه‌ را در زادگاهش‌ به‌ پایان‌ رساند و در سال‌ 1323 موفق‌ به‌ اخذ لیسانس‌ در رشتۀ کشاورزی از دانشگاه‌ تهران‌ گردید و در وزارت کشاورزی مشغول کار شد. از مشاغل وی در این دوره می توان به ریاست شعبۀ جنگلبانی لاهیجان، ریاست ادارۀ کشاورزی رودبار، بازرس منطقۀ جنگلبانی گیلان، ریاست ادارۀ کشاورزی بندر انزلی اشاره کرد. سپس از تاریخ 24 خرداد 1328 در بنگاه جنگلها به سمت رئیس ادارۀ آمار و ممیزی منصوب شد.  

جزیره ای برای‌ ادامۀ تحصیل‌ عازم‌ بلژیک‌ شد و دورۀ‌ فوق‌ لیسانس‌ و دکتری خود را به‌ ترتیب‌ در رشته‌های‌ جنگل‌ و آب‌ و علوم‌ جنگل‌ در سال های 1336 و 1346 در انستیتو آگرونومیک‌ ژامبلو به پایان رساند. وی‌ پس‌ از بازگشت‌ به‌ ایران‌ در دانشگاه های‌ زیر مشغول تدریس شد:

- دانشگاه‌ علوم‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ گرگان‌

- دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ (دانشکدۀ منابع‌ طبیعی‌ و علوم‌ دریایی‌ نور)

- دانشگاه‌ یزد (دانشکدۀ منابع‌ طبیعی‌ و کویرشناسی)

- دانشگاه‌ تهران‌ (دانشکدۀ منابع‌ طبیعی‌ کرج)

از مشاغل‌ اداری وی که‌ در کنار فعالیت های‌ آموزشی‌ بر عهده داشت، می‌توان‌ به‌ معاون‌ فنی‌ مدیر عامل‌ بنگاه‌ جنگلها؛ معاون‌ فنی‌ سازمان‌ جنگلهای‌ ایران؛ مدیر کل‌ مراتع‌ کشور؛ مدیر عامل‌ سازمان‌ عمران‌ منطقه‌ای‌ گرگان‌ و رشت؛ معاون‌ فنی‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ در امور جنگل‌ و‌ مرتع و خاک؛ معاون‌ فنی‌ وزیر کشاورزی‌، رئیس‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور و همکاری‌ با فرهنگستان‌ علوم‌ و فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ اشاره‌ کرد.

دکتر محمدحسین‌ جزیره‌ای‌ علاوه‌ بر سفرهای علمی به خارج‌ از کشور در زمینۀ‌ تخصصی‌ خود از جمله‌ آمریکا، اسپانیا، استرالیا و... کتاب های‌ زیر را تألیف‌ و ترجمه‌ کرده‌ است:

 

1- انواع چوب و روش تهیۀ آنها در جنگل های کرانۀ دریای خزر، 1331، با همکاری محمد روانشاد.

2- اصول‌ سیلوی‌ کولتور: جلد اول: جنگل‌ کاری‌،‌ 1337، جلد دوم: حمایت‌ جنگل‌،‌ 1338

3- مونوگرافی گونه های آکاسیا، 1337

4- یادداشت های سفر اسپانیا، 1337

5- شاه بلوط درخت جنگلی ایران، 1340

6- روش استحصال چوب در جنگل های کرانۀ دریای مازندران، 1340، با همکاری رضا حجازی و محمد روانشاد.

7- تقسیمات‌ جنگلی‌ ایران‌ (به‌ فارسی‌ و فرانسه)، 1341.

8- 1342/  Quelques investigation sur Prunus Laurocerasus  ١٩۶٣

9-       Contribution a l etude des forest  primaires de la caspienne ١٩۶۵/١٣۴۴

10-   Contribution a la phytogeographie de la forest caspienne ١٩۶۶/١٣۴۵

(با همکاری(A. Noirfalise       

11- درخت‌ زبان‌ گنجشک‌ و پرورش‌ آن‌ (ترجمه)،‌ 1372

12- جنگل‌ کاری‌ در خشکبوم‌ (کتاب‌ برگزیده‌ سال‌ 1380)، چاپ دوم با تجدید نظر در سال 1381

١٣- جنگل‌شناسی‌ زاگرس‌ (با همکاری‌ مهندس‌ مرتضی‌ ابراهیمی رستاقی)، کتاب سال جمهوری اسلامی، 1382.

دکتر جزیره ای از برگزیدگان همایش چهره های ماندگار در سال ١٣٨۴ بود.

 

 

منابع

1- بنگاه جنگلها، سالنامۀ 1329، کمیسیون انتشارات بنگاه جنگلها.

2- جزیره ای، محمد حسین، 1384، نگهداشت جنگل، دانشگاه تهران،231ص.

٣.www.ketabsal.ir


+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان 1388ساعت 17:42  توسط انجمن علمی  | 

مهندس کریم ساعی را پایه گذار جنگلداری علمی در ایران 

 مهندس کریم ساعی را پایه گذار جنگلداری علمی در ایران می دانند. وی در سال 1289 در مشهد متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش به اتمام رساند. تحصیلات دانشگاهی خود را در مدرسۀ عالی(دانشکده) فلاحت دانشگاه تهران گذراند و در سال 1310 با درجۀ مهندسی فارغ‌التحصیل شد. سپس با قبولی در چهارمین دورۀ اعزام محصلین به خارج، به مدت دو سال در مدرسه مونپلیه(Montpellier) در انستیتو اگرونومیک فرانسه به تحصیل ادامه داد و با درجه ممتاز فارغ‌التحصیل گردید. به دلیل موفقیت‌هایی که در فرانسه کسب کرده بود، مجله علمی تخصصی Revue du bios او را به عنوان یکی از چهره‌های شاخص علم جنگل معرفی کرد. پس از اتمام این دوره، برای ادامۀ تحصیل به آمریکا اعزام شد و با تحصیل در رشته آمار و جنگل، در سال 1316 موفق به اخذ درجۀ فوق لیسانس از دانشگاه برکلی(Berkeley) در ایالت کالیفرنیا شد.

در سال 1317 در ادارۀ کل فلاحت که زیر مجموعۀ وزارت اقتصاد ملی بود و ریاست آن را مهندس محمد بیات داشت، دایره ای به نام «دایرۀ جنگل» تأسیس و تصدی آن در سال 1318 به مهندس کریم ساعی داده شد. بر اثر اقدامات وی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگلها معطوف و با پیگیری‌های مستمر او، در سال 1319 دایره جنگل که نهادی کوچک بود به «اداره جنگلبانی» به ریاست خود وی ارتقا یافت. در سال 1321 ادارۀ جنگلبانی به ادارۀ کل جنگلها تغییر نام یافت و ریاست آن بر عهدۀ ساعی گذاشته شد.  

در این سال‌ها سوء استفاده‌کنندگان و غارتگران منابع طبیعی از تدوین مقررات و قانون جنگل که به همت او و همکارانش تهیه شده بود ناخشنود بودند و با تشکیل پرونده‌ای او را روانه دیوان کیفری و از کار برکنار کردند.

در بخش آموزش، به پیشنهاد مهندس ساعی در سال 1321 رشتۀ جنگل در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران به تصویب رسید و او با سمت استاد دانشگاه مشغول تدریس شد. نشر علوم جنگل و مرتع به صورت مدون برای نخستین بار پس از بازگشت وی به میهن آغاز شد و در همین سال نشریه‌ای را با نام «شمه‌ای دربارۀ جنگل‌های ایران» منتشر کرد.

وی در سال 1325 مساحت جنگل‌های ایران را محاسبه و آن را 18 میلیون هکتار برآورد کرد که شامل 10 میلیون هکتار جنگل و 8 میلیون هکتار زمین های جنگلی بود. این عدد را نخستین محاسبۀ کمابیش علمی دربارۀ مساحت جنگل های ایران می دانند.

در سال 1327 جلد اول و در سال 1329 جلد دوم کتاب «جنگل شناسی» را منتشر کرد که با نشر این کتاب اساس اطلاعات علمی جنگلبانان کشور پی ریزی شد.

با تأسیس بنگاه جنگلها در سال 1328 وی با سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل این بنگاه، مشغول فعالیت شد.  

ساعی در پانزدهم آذرماه 1328 نشریۀ مخصوص کارکنان بنگاه جنگل‌ها را با عنوان خبرنامۀ بنگاه جنگل‌ها منتشر کرد که اولین نشریۀ ایرانی در زمینۀ منابع طبیعی بود و موجب ارتقای دانش فنی کارشناسان می‌گردید. این نشریه پس از سالیان دراز با عناوین نشریه بنگاه جنگل‌ها، خبرهای سازمان جنگلبانی و در نهایت فصلنامه جنگل و مرتع به حیات خود ادامه داده است.

او برای جنگل کاری و توسعۀ فضای سبز در تهران گام‌های مؤثری برداشت و به کشت گونه‌های عرعر، سرو، ‌کاج، چنار در تهران و اطراف آن همت گماشت. پارک ساعی تهران و چنارهای خیابان ولی عصر یادگار وی است.

ساعی درخت و جنگل را هدیه‌ای خدایی و سازنده پیکر حیات می‌دانست و این سخن بتهوون، آهنگ ساز آلمانی، را مکرر بر زبان می‌راند:«برای من درخت همانند یک انسان ارزش دارد».

مهندس ساعی با توجه به مشاغل علمی و مسؤولیت‌های اجرایی، همواره برای تحقیق و تفحص و جمع آوری اطلاعات به نقاط مختلف کشور عزیمت می‌کرد که سرانجام در روز 4 دی ماه 1331 هنگام بازگشت از شیراز به تهران، بر اثر سانحۀ سقوط هواپیما درگذشت و بر اساس وصیت نامه اش در دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران به خاک سپرده شد. مرگ زود هنگام مهندس کریم ساعی باعث تأسف همکاران، شاگردان و مجامع علمی کشور شد و با توجه به این که وی شخصیتی بین المللی داشت، درگذشت او در مطبوعات و محافل کشورهای دیگر نیز بازتاب داشت.  

 

 

منابع

1- اسدی اتویی، علیرضا،1382 ،زنده یاد کریم ساعی ستاره ای درخشان بر تارک جنگلبانی ایران، کیمیای سبز، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور- معاونت امور جنگل، با همکاری مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع، ص57- 59.

2- بنگاه جنگلها، سالنامۀ 1329، کمیسیون انتشارات بنگاه جنگلها

3- میر محمدی، سید محمد،1382، شناسایی عوامل تخریب جنگلهای شمال ایران، گستره، 207ص.


http://jangalhayeshomal.persianblog.ir/post/72
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان 1388ساعت 17:41  توسط انجمن علمی  | 

ماهواره و جنگل

پایگاه اینترنتی رویترز: رییس "گروه بین المللی رصد زمین" اعلام کرد: تخریب جنگل ها از برزیل تا اندونزی عامل انتشار حدود یک پنجم تمام گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسانی است. گیاهان در حین رشد کربن را می گیرند و زمانی که می سوزند و یا پوسیده می شوند، این کربن را آزاد می کنند. "خوزه آچاچه" مدیر "گروه رصد زمین" (GEO) ، گفت: تنها راه نظارت موثر جنگل ها، از طریق فضا است. هدف این سامانه، انجام یک ارزیابی سالانه از ذخایر کربن جنگلی است. در حال حاضر این ارزیابی در یک چرخه پنج ساله انجام می شود.
آچاچه گفت: گوگل که از طریق سایت "گوگل ارث" تصاویر ماهواره ای ارائه می دهد، در این طرح مشارکت خواهد کرد.جزئیات همکاری این شرکت در ماه نوامبر منتشر می شود.
سازمان فضایی آمریکا "ناسا"، سازمان فضایی اروپا "ESA" و سازمان های ملی فضایی کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا، هند و برزیل از جمله کشورهایی هستند که در نقشه برداری از جنگل ها مشارکت می کنند.

 

 

برگرفته از سایت دکتر طاهری  آبکنار  taheriabkenar.persianblog.ir

با تشکر از بازدید شما بازدید کننده محترم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان 1388ساعت 18:0  توسط انجمن علمی  | 

معرفی وبلاگ

 

با سلام خدمت شما دانشجویان وبازدید کنندگان محترم

در این بخش به معرفی وبلاگ دکتر طاهری آبکنار می پردازیم

 

معرفی وبلاگ از زبان دکتر طاهری:

درباره : باسلام ای دوستان من دکتر کامبیز طاهری آبکنار Dr.kambiz Taheri Abkenarهستم.تخصص من جنگلشناسی- است. این وبلاگ که جزو قدیمی ترین وبلاگ های محیط زیستی است برای اشنایی بیشتر در این مقوله جهانی طرح شده.لطفا در خصوص وبلاگ نظر دهید و با من در تماس باشید. پاینده ایران سر سبز

 

در این وبلاگ می توانید همه روزه از جدیدترین و بهترین اخبار طبیعت جنگل و... مطلع شوید

 نشانی وبلاگ دکتر کامبیز طاهری آبکنار:http://www.taheriabkenar.persianblog.ir/

طبیعت زیست کره

با تشکر از بازدید شما بازدید کننده محترم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان 1388ساعت 17:57  توسط انجمن علمی  | 

بیابانزایی چیست؟

 
بيابان زايي درمناطق خشك

ترجمه و تلخيص: عليرضا اميني حاجي آبادي،كارشناس ارشد بيابان زدايي و رييس اداره منابع طبيعي شهرستان بافق-استان يزد.1387

 

چكيده:

بيابان زايي معضل مهم تخريب زمين در نواحي خشك جهان است. نزديك به 50 درصد از اراضي زراعي و مرتعي درنتيجه ي مديريت نادرست انسان دچار روند قهقرايي وضعيت خاك و پوشش گياهي شده است.  عمده ترين دليل بيابان زايي در عرصه مراتع، چراي مفرط و بوته كني، در اراضي زراعي ديم فعاليت هاي زراعي كه باعث تسريع و تشديد فرسايش آبي و بادي شده و در اراضي فارياب، مديريت نادرست آب است كه منجر به شوري ثانويه زمين مي شود. اثرات بيابان زايي را مي توان در تخريب پوشش گياهي، فرسايش و شوري زايي، از دست رفتن حاصلخيزي خاك، فشردگي و سله بستن آن مشاهده نمود.گسترش شهرها و معدن كاوي نيز اثرات نامطلوبي مانندآنچه در عرصه مراتع، ديم زارها و اراضي فارياب گفته شد بر زمين خواهد داشت. بيابان زدايي با استفاده از فن آوري و  روش هاي جديد و  با پشتوانه منابع مالي و اراده ي سياسي بطور موفقيت آميزي قابل اجرا خواهد بود.

مقدمه:

بيش از هزار سال است كه بيابان زايي در مناطق خشك جهان، گاهي تند و گاهي به كندي ادامه داشته و سواي اثرات سوء مستقيم‌‍ ‍،  معضلات ناگفته اي را نيز سبب شده با اين حال تخريب منابع طبيعي همچنان ادامه دارد.بنظر مي رسدكه تا اين اواخر درسي از گذشته گرفته نشده است. بخشي از اين امر ناشي از بطئي و ناشناخته ماندن بيابان زايي  در مراحل اوليه آن و نيز مشكل محلي پنداشتن آن كه فقط جمعيت كوچكي را متأثر مي كرده  و بخشي ديگر به دليل آن بوده كه همواره زمين هاي دست نخورده  براي فعاليت هاي مجدد وجود داشت. بديهي است تا زماني كه بتوان علاج مشكل تخريب زمين را با دست اندازي به اراضي جديد به تاخير انداخت حفاظت از منابع خاك جاذبه اي نخواهد داشت. تخريب سرزمين تا قرن بيستم ادامه داشت. در اين هنگام، گسترش آسان سطح اراضي زراعي به پايان رسيده و سرانجام دولت ها و مردم دريافتند كه تخريب بي مبالات و مداوم منابع طبيعي، آينده ي آنها را با تهديد مواجه ساخته است.

اقدامات بين المللي:

دهه ي1950 شاهد نخستين تلاش جهاني براي جلب توجه به مشكلات و ظرفيت هاي مناطق خشك بود. اين تلاش با انجام پروژه ي مهم علمي-تحقيقاتي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) درباره مناطق خشك در سال1951 شروع شد. پروژه مزبور منجر به انتشار يك روزنامه، تحصيل منابع مالي براي احداث و حمايت از موسسات تحقيقات مناطق خشك، سازماندهي گردهمايي ها  و انتشار سري مقالات بازنگري تحقيقي و گزارش هاي موردي در دامنه وسيعي از عناوين مورد نظر شد. پروژه  مذكور در سال 1962 پايان يافته و  برنامه ي مناطق خشك با برنامه وسيع تر منابع طبيعي سازمان يونسكو تلفيق شد. جنبش و انگيزه اي كه پروژه هاي يونسكو ايجاد نمود باعث جلب علاقه و حمايت جهاني از مطالعات مناطق خشك شد. تا سال 1970، دانشمندان تا حدودي  از شدت تخريب سرزمين در گذشته  و اينكه ابعاد معضل با افزايش فشار جمعيت رو به فزوني است مطلع شده بودند. تقريباً در همين زمان، يك اتفاق باعث تمركز توجهات جهاني به بيابان زايي شد: خشكسالي 1969تا 1973 در ساحل آفريقا.  شدت وخامت اثرات خشكسالي بر شش كشور حاشيه جنوبي صاحارا (موريتاني، سنگال، مالي، ولتاي عليا، نيجر و چاد) به سرعت قابل درك نبود.چرا كه خشكسالي در كشورهاي ساحل، پديده اي غير معمول نبوده به طوري كه از 1911تا 1914 خشكسالي مشابه يا حتي شديد تري از1969همان منطقه را به نابودي كشانده و چندين خشكسالي ديگر نيز قبل و بعد از آن زمان رخ داده بود.متاسفانه امداد رساني گسترده به منطقه هنگامي آغاز شد كه وضعيت بسيار مصيبت بار شده بود. با ظهور عواقب خشكسالي از جمله فاجعه انساني و مرگ ميليون ها دام، مدير كل سازمان ملل متحد براي تشكيل يك اجلاس بين المللي در زمينه ي بيابان زايي اقدام نمود.كنفرانسي در پايتخت كنيا_ نايرويي_ در آگوست و سپتامبر 1977 با حضور نمايندگان نزديك به يكصد كشور و بسياري از سازمان هاي بين المللي اعم از دولتي و غير دولتي برگزار شد. در اين اجلاس برنامه ي عمل براي مقابله با تخريب سرزمين مورد بررسي و تصويب نمايندگان كشورهاي حاضر قرار گرفت و مسئوليت پيگيري و هماهنگي اجراي برنامه مذكور به برنامه محيط زيست سازمان ملل محول شد.

تعريف بيابان زايي:

بيا بان زايي اصطلاحي است كه براي نخستين بار توسط آبرويل(Aubreville) - گياهشناس و اكولوژيست خبره –  در كتابش  با عنوان« اقليم و جنگل ها در بيابان زايي آفريقاي گرمسيري» در سال 1949 بيان شد. آبرويل، بيابانزايي را فرايند تغيير خاك زاينده به بيابان به عنوان نتيجه ي تخريب زمين در اثر فرسايش خاك ناشي از فعاليت انسان تعريف نموده و آنرا به نواحي مرطوب و نيمه مرطوب گرمسيري كه در آن فعاليت مي كرد نيز تعميم داد. آبرويل، قطع درختان و استفاده نابجا از آتش و زراعت كه خاك را لخت و در معرض فرسايش آبي و بادي قرار مي دهد به عنوان دلائل تخريب سرزمين در آفريقاي گرمسيري و نيمه گرمسيري مي داند.  به نظر وي،  بيابان زايي نه بخاطر گسترش قلمرو ي صاحارا به خارج بلكه ناشي از فعاليت هاي محلي بوده كه در هر جايي ممكن است روي دهد. آبرويل به صراحت اذعان داشت كه بيابان زايي درآ فريقاي گرمسيري ناشي از فعاليت انساني بوده و هيچ تغيير معني دار اقليمي در طي هزاره ي قبل و يا حتي بيشتر روي نداده و بيشترين فعاليت تخريبي طي دوره ي تاريخي كه بشر به فعاليت كشاورزي پرداخته ايجاد شده است.

عليرغم اين حقيقت كه يك كنفرانس جهاني درباره ي بيابان زايي برگزار شده با اين حال تعريفي از آن كه مورد پذيرش كلي باشد ارائه نشده است. احتمالاً لغت بيابان زايي براي بيشتر مردم، چشم اندازي لم يزرع و ترسناك مثل صاحارا يا دره مرگ را مجسم مي كند. خوشبختانه اين تصوير شوم براي اغلب مناطقي كه دچار بيابان زايي شده اند صدق نمي كند. يك تعريف صحيح ازبيابان زايي بايد مشخص كند كه بيابان زايي فرايند تخريب سرزمين طي تغييرات پيوسته از تخريب بطئي تا خيلي شديد منابع پوشش گياهي و خاك در نتيجه فعاليت آدمي مي باشد. مي توان گفت كه بيابان زايي، فقير و عقيم شدن اكوسيستم هاي خشكي هاي زمين در اثر فشار فعاليت انسان است. اين فرايند قهقرايي اكوسيستم  با شاخصه هايي چون كاهش توليد گياهان مرغوب، تغييرات نامطلوب در حجم و تنوع مجموعه ريز و درشت گياهي و جانوري، تشديد تخريب خاك و افزايش مخاطرات براي جامعه ي انساني قابل اندازه گيري است. شكل يك مناطق خشك متاثر از بيابان زايي را با اقتباس از نقشه ي مناطق خشك يونسكو نشان مي دهد(يونسكو1977)

چگونگي گسترش بيابان و ارتباط آن با خشكسالي:

برداشت عاميانه نادرستي وجود دارد كه بيابان زايي مانند موج از يك هسته مركزي بياباني به اطراف گسترش مي يابد.   واقعيت اين است كه بيابان زايي مي تواند به دور از هر گونه بيابان اقليمي رخ داده و  حضور يا نبود يك بيابان همجوار رابطه مستقيمي با بيابان زايي در يك منطقه ندارد. معمولا ًبيابان زايي به صورت نقطه اي در جايي كه استفاده ي نادرست مفرط از زمين  شده باشد آغاز مي شود. اگر اين وضعيت ادامه يابد تخريب زمين از نقطه اوليه كه ممكن است در اطراف يك منبع آبي يا در يك مزرعه باشد به اطراف گسترش يافته و در نهايت ممكن است اين نقاط به هم پيوسته و منطقه تخريب شده يكدستي تشكيل دهند.               

 برداشت غلط ديگراين است كه خشكسالي ها را مسئول  بيابان زايي بدانيم. البته خشكسالي مي تواند تخريب زمين را در ديم زارهايي كه بيش از حد مورد بهره برداري قرار گرفته تسريع كند با اين حال در منطقه اي كه مديريت صحيح اعمال شده، سرزمين  به خودي خود با بارش هاي پس از خشكسالي و با كمترين اثرات سوء به  حالت اوليه برمي گردد. تركيب مرگ آور، هنگامي اتفاق مي افتد كه استفاده ي نادرست مفرط از زمين طي  دوره هاي خشكسالي نيز ادامه يابد.

 

سابقه ي تاريخي بيابان زايي:    

عليرغم اينكه در سال هاي اخير به تخريب سرزمين توجه خاص شده اما  به هيچ وجه مشكل جديدي نيست. برخي تمايل دارند بيابانزايي را صرفا معلول انفجار جمعيت در نيمه قرن بيستم قلمداد كنند.اگرچه رشد سريع جمعيت، وخامت اوضاع را تشديد مي كند ولي شواهد تاريخي نشان مي دهد بيابان زايي پديده جديدي نبوده و حداقل از چند قرن قبل، تخريب شديد و گسترده زمين در مناطق اطراف درياي مديترانه، بين النهرين و اراضي مرتفع لسي چين وجود داشته است. البته درمناطق ديگري هم تغييرات تخريبي در خاك و پوشش گياهي رخ داده كه اين تغييرات خيلي كوچك بوده يا اينكه به خوبي شناخته نشده اند.

 

بيابان زايي در قرن گذشته:

بيابان زايي در آفريقا و مناطق ديگر بسيار پيش از خشكسالي 1973- 1969 ساحل شروع شده است. استبينگ (Stebbing) از جمله افرادي بود كه بيشترين هشدارها را نسبت به جنگل زدايي سريع در منطقه« ساحلي- سوداني» مي داد. وي تخريب جنگل در افريقاي غربي را مظهر بيابان زايي دانسته كه منجر به فرسايش و در نهايت تبديل عرصه جنگل تراشي شده  به اراضي سنگ و ماسه اي لم يزرع گرديد. استبينگ مدعي بود كه اين فرايند با وزش ماسه از صاحارا و رسوب آن در اراضي جنگل زدايي شده تشديد مي شود. وي بر اساس مطالعاتش در اين منطقه، نظريه « صاحاراي متجاوز» را ارائه و البته خودش بعدا آنرا  رد كرد. طبق اين نظريه،  صاحارا يك   پهنه ي عظيم ماسه اي بوده كه دامنه ي خود را همچون موجهاي وسيع دريا به اطراف گسترش مي دهد. اين نقطه نظر آنقدر براي تعدادي از نويسندگان در زمينه ي بيابان زايي جذاب بود كه در حال حاضر به عنوان يك ديدگاه معمول در زمينه ي بيابان زايي مطرح است. ظاهراً برخي شواهد نيز از جمله تجاوز تپه هاي ماسه اي متحرك به واحه هاي بياباني و راههاي مواصلاتي، نظريه فوق  را تأييد مي كند. چنين مواردي از گسترش سطحي بيابان زايي اگرچه ا ز لحاظ وسعت جهاني كوچك بوده اما در مقياس محلي، مهم و چشمگيراست.

در طي دهه ي1920 هشدارهايي نظير آنچه استبينگ درباره بيابان زايي در ساحل داده بود توسط دانشمندان ديگر درافريقاي جنوبي، امريكاي شمالي و جنوبي، آسيا و استراليا داده شد. در بسياري از كشورها براي توسعه ي تكنيك هاي مديريت چرا و حفاظت خاك و آب تحقيقاتي شد تا مگر روند  بيابان زايي را معكوس كند. در نتيجه ي اين تحقيقات، در حال حاضر درك خوبي از اصول پايه اي حفاظت خاك بوجود آمده است. اگر چه متأسفانه، كاربرد اين اصول در عرصه به كندي پيش رفته و تداوم تخريب سرزمين، تلاش هاي بشر براي ارتقاء كاميابي و رفاه خويش را  تضعيف مي نمايد.

وضعيت فعلي بيابان زايي در جهان:

اثرات بيابانزايي كم و بيش در تمامي مناطق خشك بجز بياباهاي اقليمي فراخشك مانند صاحارا، آتاكاما و تاكلاماكان ديده مي شود.

 سيستم طبقه بندي بيابان زايي در جهان، شامل چهار طبقه بيابان زايي كند، متوسط، شديد و خيلي شديد به شرح ذيل است:

كند: تخريب خاك و پوشش گياهي بسيار ناچيز يا بدون تخريب است.

متوسط: 26 تا50 درصد از جامعه ي گياهي را گونه هاي كليماكس تشكيل داده يا 25 تا 75 درصد از لايه ي سطحي خاك اوليه از دست رفته است و يا  شوري خاك، محصول زراعي را 10 تا50 درصد كاهش داده است.

شديد: گونه هاي كليماكس فقط 10 تا 25 درصد از جامعه ي گياهي را شامل شده يا تمام لايه ي خاك سطحي از بين رفته و يا اينكه شوري قابل كنترل بوسيله ي زهكش و آبشويي، محصول زراعي بيش از 50 درصد كاهش داده است.

خيلي شديد:گونه هاي كليماكس كمتر از ده درصد جامعه گياهي را تشكيل داده يا رخساره هاي تپه هاي ماسه اي و  گالي هاي عميق به فراواني در سطح زمين ديده مي شود و يا اينكه سله هاي نمكي روي خاكهاي تحت آبياري با نفوذپذيري خيلي كند شكل گرفته است.

گروه خيلي شديد بيانگر شرايط بحراني است كه در آن جمعيت انساني زيادي دچار مشكل بيابان زايي اند. در اين شرايط زمين چنان تخريب شده كه قابليت استفاده حياتي آن براي انسان يا حيوانات صفر بوده و تخريب انجام شده از نظر اقتصادي براي بيشتر           استفاده ها، غير قابل برگشت (جبران) است. اگرچه از لحاظ كمي، اراضي زيادي در اين گروه قرار مي گيرد اما خوشبختانه مناطقي از اين گروه كه به حد كافي براي ترسيم در نقشه ي با مقياس جهاني بزرگ باشد نادر است. بر اين اساس روند بيابان زايي در تمام جهان عملاً قابل بازگشت است.

به دليل مقياس كوچك نقشه ي جهاني، معمولاً  طبقات بيابان زايي با هم تركيب شده و مثلاً مناطقي كه بيابان زايي متوسط را  نشان مي دهد ممكن است اراضي بياباني شده خفيف و يا شديد را نيز در برداشته باشد.   جدول1 راهنماي تفكيك طبقات مختلف بيابان زايي روي نقشه و جدول2 وسعت هر يك از چهار طبقه بيابان زايي در سطح جهان را نشان مي دهد. اكثر اراضي زراعي مناطق خشك دنيا حداقل در طبقه   بيابان زايي متوسط قرار مي گيرد. 1/52 درصد از اراضي كه در طبقه  بيابان زايي خفيف اند عمدتاً شامل بيابان هاي  اقليمي (نواحي خشك) بوده كه حضور انسان در آن حداقل است.

 

                                                                                جدول 1- تفسيم بندي طبقات مختلف بيابان زايي در نقشه جهاني

عنوان طبقه

درصد مساحت جهاني

بيابان زايي خفيف

بيش از 50 درصد مناطق خفيف

كمتر از 20 درصد مناطق شديد

كمتر از 10 درصد مناطق  خيلي شديد

بيابان زايي متوسط

كمتر از 50 درصد مناطق خفيف

كمتر از 30 درصد مناطق شديد و خيلي شديد

بيابان زايي شديد

بيش از 30 درصد  مناطق شديد

0 تا 30 درصد مناطق خيلي شديد

بيابان زايي خيلي شديد

بيش از 30 درصد مناطق خيلي شديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           جدول 2- وسعت طبقات مختلف بيابان زايي در نقشه جهاني

 

طبقه بيابان زايي

مساحت (كيلومتر مربع)

درصد از مساحت جهاني مناطق خشك

خفيف

24520000

1/52

متوسط

13770000

2/29

شديد

8700000

5/18

خيلي شديد

73000

2/0

جمع

47063000

100

 

 

مشخصات و ابعاد بيابان زايي درآسيا

مشخصه ي بيابان زايي در نواحي خشك آسيا، چراي مفرط در مراتع خاور ميانه  و آسياي مركزي، فرسايش آبي اراضي زراعي از  شرق چين تا درياي مديترانه و  شوري زايي و  ماندابي شدن در مقياس بزرگ در كشورهايي چون عراق، پاكستان، چين و  آسياي مركزي است. معدن كاوي (از جمله نفت و گاز) در هر كجا كه انجام شده تخريب شديد اراضي را در پي داشته  و فرسايش آبي در ديم زارهاي هند، پاكستان و فلات لسي چين مشكل ساز شده است. ماندابي شدن و شوري زايي كه در  دشت هاي پايين دست رود خانه زرد چين سابقه اي چند صد ساله دارد در جلگه ي ايندوس پاكستان و هند در چند دهه ي اخير به معضل مهمي تبديل شده است.

شواهد تاريخي نشان مي دهد كه اثرات مخرب  انسان بر طبيعت از 2 تا 3 هزار سال قبل در چين و خاور ميانه كه مركز نخستين    تمدن ها بوده اند ظاهر شده است. در اين زمان بود كه دخالت هاي انسان در طبيعت باعث آغاز نخستين دوره ي فرسايش  ناشي از فعاليت هاي او شد. بوته كني و كشت در اراضي شيبدار باعث بيشترين تخريب در اراضي مرتفع لسي چين و مناطق حاصلخيز خاورميانه ( دلتاي نيل، حاشيه درياي مديترانه و بين النهرين تا غرب و جنوب غربي ايران) شده است.همچنين انباشته شدن كانال ها ي آبياري از رسوب همراه با ماندابي و  شور شدن خاك، افزايش تخريب اراضي جلگه دجله و فرات را در پي داشته است.

بنظر مي رسد مشكل چراي مفرط طي دو تا سه دهه ي اخير نسبت به قبل بيشتر شده باشد. چرا كه در اين مدت با انفجار جمعيت انسان و به تبع آن تعداد احشام از هند تا خاور ميانه رو به رو بوده ايم. در چنين وضعيتي كشت و زرع به اراضي مرتعي گسترش يافته و  چاهها در مراتع حفر تا مرتع در طول سال قابل استفاده باشد. علاوه بر اين باگسترش امكانات حمل و نقل، امكان چراي احشام در مناطقي كه قبلاً به لحاظ دوري، خارج از دسترس بوده فراهم شده است. در نتيجه ي اين تغييرات، در نواحي حاشيه ي اقليمي كه قبلاً بهترين اراضي مرتعي بوده اند، زراعت كه يك فعاليت با خطر خيزي بالا از لحاظ شرايط طبيعي محسوب مي شود جايگزين شده و باعث افزايش تراكم دام و فشار مضاعف چرا به مراتع باقيمانده و كم بارش تر مي گردد. در نهايت، تخريب پوشش گياهي منجر به فرسايش بادي گسترده، كاهش حاصلخيزي خاك  و به ناچار انجام پروژه هاي پر هزينه ي كنترل فرسايش بادي در چين، ايران، عربستان صعودي و جاهاي ديگر شده است.

قاره آسيا نواحي بزرگي داردكه به لحاظ  شدت بيابان زايي حتي از طبقه چهار (خيلي شديد) طبقه بندي جهاني بيابان زايي نيز فراتر رفته است با اين حال نيمي از اراضي بياباني شده آن تحت طبقه خفيف دسته بندي مي شوند(جدول3).

 

                                                                                                      جدول 3- وسعت طبقات مختلف بيابان زايي در آسيا

 

طبقه بيابان زايي

مساحت (كيلومتر مربع)

درصد از مساحت مناطق خشك آسيا

خفيف

7980000

9/50

متوسط

4480000

6/28

شديد

3210000

5/20

جمع

15670000

100

 

 

 فرسايش آبي  اراضي لسي چين در اواسط طول مسير رودخانه زرد بسيار چشمگير است به طوري كه در منطقه ي « سان شيان »        Shanhsien)) در شرق« جيان » (Xian) مقدار بار  رسوبي رودخانه 46 درصد اندازه گيري شده است. 3/1 ميليارد تن رسوبي كه رودخانه سالانه حمل مي كند براي پوشاندن 1800 كيلومتر مربع زمين به ضخامت 30 سانتي متر كافي است. تمام اين رسوبات ناشي از فرسايش لس از سطح 300000 كيلومتر مربع اراضي مرتفع مي باشد. اگر چه تلاش هاي  زيادي براي كاهش اين فرسايش صورت گرفته اما مشكل چنان بزرگ است كه پيشرفت ها كند و ناچيز مي نمايد. در توصيف بزرگي ميزان فرسايش همين بس كه فقط رسوبات بادي ناشي از آن، امكان ادامه زراعت را روي شيب هاي فرسايش يافته لسي فراهم نموده است.

فرسايش آبي روي اراضي زراعي شيبدار غرب هند و شمال پاكستان نيز ديده مي شود ولي خوشبختانه خاك در اين نواحي نسبت به لس ها مقاومت بيشتري به جابجايي  و فرسايش دارد. با اين حال، خسارت وارده از لحاظ كاهش ميزان محصول تقربياً در همه جا شديد بوده و  روز به روز بدتر مي شود. كنترل شور و ماندابي شدن  اراضي در جنوب عراق و ديگر مناطق  جهان نيز به همان سختي مقابله با فرسايش آبي و بادي است. خاك عميق و نرم و هموار بودن منطقه، ايجاد  زهكش هاي مناسب براي پايين نگه داشتن سطح آب زيرزميني و جلوگيري از تجمع نمك در سطح را دشوار ساخته است. اگرچه راهكارهاي مديريت خاك و آب مناسب با شرايط جنوب عراق مشخص و با موفقيت آزمايش شده است اما مشكل تر از مسائل فني، يافتن راهكار براي حل مسائل اجتماعي موضوع مي باشد. احياي اراضي در خاك هاي نفوذپذيرتر دره هاي ايندوس و آسياي مركزي بسيار ساده تر از مناطق جنوب عراق است. ميزان توليد گياهي در اغلب مراتع خاور ميانه و غرب پاكستان در پايين ترين سطح جهاني است. اقدامات كوچكي براي ارتقاء ميزان توليد اين مراتع به حد بالقوه آن صورت گرفته ولي به دليل اينكه مديريت مرتع در آسيا علم جديدي محسوب مي شود راه زيادي تا دستيابي به نتايج مطلوب باقي است. تلاش هاي اخير براي تثبيت تپه هاي ماسه اي به  موفقيت هايي رسيده و روش هاي مؤثر و گونه هاي سازگاري شناسايي شده اند با اين حال، رشد سريع جمعيت و محدوديت زمين، عمليات بيابان زدايي را براي كشورهاي در حال توسعه ي آسيا بويژه كشورهاي فقير دشوار نموده است.چاره اي جز اين نيست كه با توجه به فشارهاي زيادي كه به منابع زمين وارد كرده ايم به دنبال افزايش بهره وري توليد در واحد سطح باشيم. دانش فعلي زمينه ي آغاز اين امر بوده اما براي گسترش پايه هاي علمي و ترويج آن در بين مرتعداران و زارعين نياز به تحقيقات و آزمايشات بيشتري است.

منبع:

Dregne, H. E. 1986. Desertification of arid lands. In Physics of desertification, ed. F. El-Baz and M. H. A. Hassan. Dordrecht, The Netherlands: Martinus, Nijhoff. .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان 1388ساعت 17:25  توسط انجمن علمی  | 

دوستی یا دشمنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

اگر گفتید که چه شباهتی بین این کامیون با جریان سدسازی در کشور وجود دارد؟! - طرح از جام جم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان 1388ساعت 17:21  توسط انجمن علمی  | 

شمشاد هیرکانی

 

ویژگی های شمشاد  هیرکانی

شمشاد خزری ، شمشاد جنگلی  یا  شمشاد هیرکانی  با  نام علمی Buxus hyrcana  از گونه های پهن برگ و همیشه سبز جنگل های شمال  است که برگ هاي آن به رنگ سبز تيره و براق است. این برگ ها  سمي هستند و از اين رو مورد استفاده دام قرار نمي گيرد و هیچ بهانه ای برای متهم کردن دامداران به نابودی این درختان شگفت انگیز  وجود ندارد .

این گونه شمشاد با شمشاد ژاپنیEvonymus Japonica  و یا شمشاد ابلق Evonymus fortunei   و یا شمشاد گوشواره ایlatifolia  Evonymus که  جزو شمشاد های اصلاح شده و تزیینی هستند و در  تهران و یا سایر شهرها در پارک ها و باغچه ها مشاهده می شود،  کاملاً متفاوت است. این شمشاد های وحشی را باید از نزدیک دید، لمس کرد و در مقابل قامت کشیده و بلندشان که گاه تا 15  متر نیز میرسد سر خم کرد  تا زیبایی  تشبیه شاعرانه  شاعران  را حس کرد و آنگاه می توان تفاوت فاحش این گونه  سحر انگیز را  با شمشاد های شهری  متوجه شد 

 شمشاد هیرکانی جزو گونه های " رلیک " یا باستانی است که این صفت به عنوان یکی از شاخص های تنوع زیستی و  به تعبیری میراث جهانی است.   از سوی دیگر دارای  خصلت منحصر به بفرد یا بومی   ( آندمیک)  نیز  هست . به همین دلایل از اهمیت حفاظتی بسیار زیاد برخوردار است . در حال حاضر تنها چند  ذخیره گاه و پارک جنگلی در فهرست حفاظتی قرار دارند نظیر نمک آبرود – گرداب–خیبوس - جیسا و چشمه بلبل ( گرگان ) و چند منطقه کوچک دیگرکه متاسفانه مساحت مجموعه آنها تنها به  حدود 1000 هکتار می رسد .

 شمشاد هیرکانی در جامعه Querco Buxetum  که یک جامعه گیاهی مخصوص جلگه های خزری است قرار دارد . شمشاد در این جوامع با گونه های  افرا – توسکا – لرگ – داغداغان – راش– لیلکی – خرمندی و شب خسب  و .... همراه است .    همچنین گونه های علفی نظیر سرخس و  گرامینه  و تعدادی از گونه های خزه های خاکزی یا دار چسب بر روی شاخه های آنها رشد می کند،  البته  این ترکیب در  مناطق  مختلف شمال متفاوت است. 

شمشاد  درختی سایه پسند است و تحمل آفتاب شدید را ندارد. بنابراین جنگل شمشاد، اغلب بسیار انبوه و مرطوب است 

به صورتیکه  حتی یک نفر به سختی می تواند از میان شاخ و برگ های آن عبور کند . این جنگل های انبوه با خزه های مرطوب زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات انواع گونه های دیگر گیاهی و جانوری شناخته شده و ناشناخته است. این بانک ژن بسیار غنی  می تواند زمینه تحقیقات گسترده ای  را فراهم آورد.بعلاوه سطح این جنگل ها  پوشیده ازگیاه خاک ( هموس ) بسیار  بسیار  ارزشمندی است ، خاکی که طی میلیون ها سال نقش ارزنده ای در تداوم حیات در این جنگل ها ایفا کرده است و در ایجاد اکوسیستمی که از دوران سوم زمین شناسی پایدار مانده است ،جایگاه مهمی داشته است .

بلندي این شمشاد  های هیرکانی گاه تا 15  متر  نیز می رسد  ولی ما در جنگل های این منطقه شمشاد هایی با بلندی بیش از 15 متر نیز مشاهده کردیم .  

 رشد شمشاد های جنگلی  بسیار کند و یه سالی یک میلیمتر  می رسد  . کانون دیده بانان زمین  در این منطقه شمشاد هایی را اندازه گرفت که  محیط دور درخت  آن 60 و حتی در یک نمونه 75 سانتیمتر بود( معادل 23/85 سانت قطر )  که نشانگر آن است  که قرنها از زندگی آنها می گذرد .

  چوب  شمشاد به دلیل سخت بودن و دیگر ویژگیها ی آن بسیار گران قیمت است 

 

با تشکر از بازدید شما بازدید کننده محترم

منبع خبر:  earthwatchers.org

+ نوشته شده در  شنبه نهم خرداد 1388ساعت 21:44  توسط انجمن علمی  | 

سلام

 

با سلام

انجمن علمی جنگلداری دانشگاه گیلان به زودی شروع به کار می نماید

منتظر راهنمایی  و نظرات و همراهی شما عزیزان هستیم

با تشکر

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم خرداد 1388ساعت 21:42  توسط انجمن علمی  |